REZERWUJ

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest obiekt noclegowy  Willa U Gałów, Renata Gał Pokoje Gościnne „U GAŁÓW”, ul. Piłsudskiego 38, 34-520 Poronin, NIP: 736-168-98-19, REGON: 385768300.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl 

 

Dane osobowe

• Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.

•Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

• Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji. Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail: rezerwacje@nocowanietatry.pl

• Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.

Zobowiązania Administratora

• Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.

• Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.

• Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

Zobowiązania Hotres.pl

•Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.

• Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

• Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.

• W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:

szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych, ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku: konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu; konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu; rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl

RODO 

Regulamin

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub drogą mailową.

Rezerwację uważa się za potwierdzoną  po wpłaceniu uzgodnionego zadatku za pobyt na konto bankowe, które znajduje się na stronie willaugalow.pl

• Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje anulację wstępnej rezerwacji.

 Zadatek na rezerwację jest bezzwrotny.

•  Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania (dane osobowe chronione są zgodnie z polityką prywatności oraz RODO).

•  Opłata za cały okres deklarowanego pobytu regulowana jest jednorazowo w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego wyjazdu.

• Taksa klimatyczna to opłata dla osób fizycznych przebywających w celach turystycznych, wypoczynkowych i ustalona jest przez Urząd Gminy, pobierana jest z góry za cały okres pobytu w wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu. Opłata dotyczy osób dorosłych.

•  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.

•  Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu lub wcześniejszą godzinę przyjazdu w miarę posiadanych wolnych pokoi.

• Pokój nie może być zamieszkały przez większą ilość osób niż to zgłoszono w rezerwacji.

•  Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.

• Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa, w pokojach nie wolno używać dodatkowych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń: RTV oraz komputerowych.

•  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną w razie powstania jakichkolwiek szkód w trakcie pobytu. tj. uszkodzenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu. Wysokość kosztów naprawy będzie adekwatna do szacunkowej wyceny.

• Klient pensjonatu przywożąc ze sobą psa lub inne zwierzę domowe zobowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, tak aby zwierzę nie zagrażało innym wczasowiczom. W szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy. Pełna odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel lub opiekun. Za pobyt psa w obiekcie pobiera się opłatę w wysokości 30 PLN za cały pobyt. •  Pobyt wszystkich zwierząt należy uzgodnić z gospodarzem pensjonatu.

•  Każdorazowo w trakcie pobytu opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

•  Nie odpowiadamy za prywatne rzeczy materialne, pozostawione w pokojach noclegowych.

•  Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokojach pensjonatu przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na jego koszt oraz wskazany adres.

• Na terenie całego obiektu obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA, poza miejscami do tego przeznaczonymi.

•  W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich.

• Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Właściciele mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie/osobom, które naruszają tę zasadę.

•  Parking przy obiekcie jest niestrzeżony, bezpłatny. Gospodarze obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia, kradzież samochodu lub innego pojazdu.

•  Po upływie terminu pobytu, należy oddać otrzymane klucze. Właściciel obiektu ma prawo sprawdzić stan pokoju i obciążyć Gościa karą finansową za ewentualne zniszczenia lub utratę klucza z chipem wejściowym.

•  Po wpłaceniu zadatku, każdy powinien zapoznać się z regulaminem obiektu.

•  Nieznajomość regulaminu nie usprawiedliwia.

•  Regulamin został sporządzony w celu pełnego komfortu dla wszystkich osób znajdujących się w obiekcie, czyli odpoczywających Gości jaki i gospodarzy obiektu.

• W przypadku powstania kwestii spornych, preferujemy załatwienie sprawy polubownie

 +48 669 017 922
rezerwacje@nocowanietatry.pl
ul. Piłsudskiego 38
34-520 Poronin